1. Inleiding
  1.1. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld via de website, chat, e-mail, telefoon of brief. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld de kvk). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.
 2. Te verwerken persoonsgegevens
  2.1. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
 • Uw (bedrijfs)naam;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Uw website.
 1. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
  3.1 Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u uw gegevens via de website heeft doorgegeven. Doorgaans gebeurt dit door middel van een contactformulier en nadat u interesse heeft getoond in een van onze producten of diensten.
  3.2 Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het doeleinde waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.
  3.2.1 Wanneer u ons om meer informatie verzoekt over onze dienstverlening, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te kunnen voldoen.
  3.2.2 Als u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nieuwsbrief toe te kunnen zenden.
  3.2.3. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op de hoogte te stellen van onze (nieuwe) producten of diensten indien deze mogelijk interessant voor u zijn.
  Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u contact opnemen middels +31 (0) 785 29 08.
  3.2.4 Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening. Tevens zullen in dit geval extra gegevens worden verwerkt ten behoeve van de facturering
  3.3 In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.
  3.4 Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
 2. Beveiliging
  4.1 Alle door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol versleuteld.
 3. Verstrekking aan derden
  5.1 Wij zullen uw gegeven nooit aan derden verstrekken, tenzij:
  5.1.1 de verstrekking geschiedt ten behoeve van opgesomde doeleinden in dit Privacy statement. Deze gegevens worden in dit geval enkel verstrekt met bewerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben, welke erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  5.1.2 wanneer wij op grond van wettelijke verplichting gehouden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens door bevoegde instanties.
  5.2 Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
  5.3 Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.
 1. Cookies
  6.1. Schilder-Amsterdam.nl maakt gebruik van cookies. Deze cookies geven ons inzicht in de functionaliteit van pagina’s op de websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  6.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  6.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 2. Google Analytics
  7.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google).
  7.2 Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de website te kunnen analyseren op het gebied van gebruikservaring. Deze gegevens worden puur gebruikt voor statistische doeleinden van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze informatie gebruiken wij ten behoeve van het verbeteren van de website.
  7.3 Schilder-Amsterdam.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat alle statistische gegevens worden opgeslagen op servers van Google in Europa en de Verenigde Staten.
  7.4 Google is aansprakelijk voor een eventuele datalek op hun servers. Voor verdere informatie over Google en het privacy beleid van Google Analytics verwijzen wij u door naar de website van Google.
  7.5 Alle gegevens welke Google Analytics verzameld worden geanonimiseerd. Hierdoor kan deze data nooit worden gebruikt om u als persoon of individu te herleiden. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd om u absolute privacy te kunnen bieden.
  7.6 De gegevens uit Google Analytics worden niet gedeeld met Google en/of haar overige diensten.
  7.7 Er worden geen gegevens vanuit Google Analytics gedeeld met derden partijen, behalve met onze rapportagetools. Deze gegevens worden ook beveiligd opgeslagen en worden verder niet verwerkt. Het wordt enkel gebruikt om geanonimiseerde rapportages op te kunnen stellen.
 3. Bewaartermijnen
  Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Verwerking en gebruik van persoonsgegevens). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.
 4. Uw rechten
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.
 5. Incidenten met persoonsgegevens
  Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
 6. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 7. Wijzigingen
  Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.
 8. Tot slot
  Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Rogier Pluylaar, contact@Schilder-Amsterdam.nl, 020-7891324